fbpx
24 de dezembro de 2017

Graduação

TS: Técnica Sólida
TF: Técnica Flexível

5º Kyu (Faixa amarela)
1. Mae kaiten ukemi TF
2. Ushiro kaiten ukemi TF
3. Ushiro hanten ukemi TF
4. Tenkan-ho atrás TS
5. Tenkan-ho frente TS
6. Aihanmi katate-tori dai-itikyo omote TS
7. Aihanmi katate-tori dai-itikyo ura TS
8. Aihanmi katate-tori shiho-nague omote TS
9. Aihanmi katate-tori shiho-nague ura TS
10. Shomen-uti dai-itikyo omote TF
11. Shomen-uti dai-itikyo ura TF
12. Shomen-uti Irimi-nague omote TF
13. Shomen-uti Irimi-nague ura TF
14. Suwari-waza kokyuho TS
4º Kyu (Faixa roxa)
1. Suwari-waza shomen-uti dai-itikyo omote TF
2. Suwari-waza shomen-uti dai-itikyo ura TF
3. Kata-sode tori dai-nikyo omote TS
4. Kata-sode tori dai-nikyo ura TS
5. Kata-dori dai-sankyo omote TF
6. Kata-dori dai-sankyo ura TF
7. Gyakuhanmi katate–tori dai-yonkyo omote TS
8. Gyakuhanmi katate–tori dai-yonkyo ura TS
9. Gyakuhanmi katate–tori irimi-nague omote TF
10. Gya kuhanmi katate–tori irimi-nague ura TF
11. Gyakuhanmi katate–tori shiho-nague omote TS
12. Gyakuhanmi katate–tori shiho-nague ura TS
13. Tati-waza kokyuho TS
3º Kyu (Faixa verde)
1. Suwari-waza shomen-uti dai-sankyo omote TF
2. Suwari-waza shomen-uti dai-sankyo ura TF
3. Suwari-waza katadori dai-yonkyo omote TS
4. Suwari-waza katadori dai-yonkyo ura TS
5. Yokomen uti kirioroshi shiho-nague omote TF
6. Yokomen uti kirikaeshi shiho-nague ura TF
7. Yokomen uti kirikaeshi irimi-nague omote TF
8. Yokomen uti kirioroshi irimi-nague ura TF
9. Muna tori dai-nikyo omote TS
10. Muna tori dai-nikyo ude-hishigui TS
11. Shomen tsuki dai-itikyo omote TF
12. Shomen tsuki dai-itikyo ura TF
13. Shomen tsuki kotegaeshi omote TF
14. Shomen tsuki kotegaeshi ura TF
15. Hanmi-handati gyakuhanmi katate-tori shiho-nague omote TS
16. Hanmi-handati gyakuhanmi katate-tori shiho-nague ura TS
2º Kyu (Faixa azul)
1. Ushiro-kubi-shime tenkan-otoshi TS
2. Ushiro-kubi-shime dai-itikyo omote TS
3. Ushiro-ryokata tori dai-sankyo omote TS
4. Ushiro-ryokata tori dai-sankyo ura TS
5. Ushiro-ryote tori dai-yonkyo omote TS
6. Ushiro-ryote tori dai-yonkyo ura TS
7. Ushiro-kubi-shime dai-nikyo ura TF
8. Ushiro-kubi-shime irimi-nague ura TF
9. Ushiro-ryokata tori kotegaeshi TF
10. Ushiro-ryote tori kotegaeshi TF
11. Ushiro-ryote tori shiho-nague omote TF
12. Ushiro-ryote tori jyujigarami-nague TF
13. Ryote-tori tenti-nague omote TS
14. Ryote-tori tenti-nague ura TS
15. Shomen-tsuki Irimi-nague omote TF
16. Shomen-tsuki Irimi-nague ura TF
17. Gyakuhanmi katate-tori uti-mawashi kaiten-nague omote TS
18. Gyakuhanmi katate-tori uti-mawashi kaiten-nague ura TS
19. Gyakuhanmi katate-tori soto-mawashi kaiten-nague ura TF
20. Aihanmi katate-tori jiyu-waza (10 Wazas) TF
1º Kyu (Faixa marrom)
1. 12 Wazas do 5o ao 2o Kyu (escolhidos pela bancada)
2. Katate-ryote moti koshi-nague TS
3. Katate-ryote moti mae-kaiten dai-itikyo ura TS
4. Shomen-uti shiho-nague omote TF
5. Shomen-tsuki shiho-nague ura TF
6. Katate-ryote-moti jiyu-waza (15 Wazas) TF
1º Dan
1. 20 Wazas do 5o ao 1o Kyu (escolhidos pela bancada)
2. Tanto-tori yokomen-uti kirikaeshi dai-gokyo ura TF
3. Tanto-tori shomen-tsuki dai-gokyo omote TF
4. Tanto-tori shomen-tsuki kotegaeshi TF
5. Tanto-tori shomen-tsuki ude-hishigui TF
6. Ken Suburi 1 à 7
7. Jo Suburi 1 à 20
8. Jo 31
9. Katate-tori jiyu-waza (20 Wazas) TF
2º Dan
Todos os wazas do 1 dan
tati-dori
Jo-tori
Futari-gake kokyu-nague 1, 2, 3.
Katate-ryoute-moti jiyu-waza ( 20 Wazas )
3º Dan
Todos os wazas do 2 Dan
Ken awase 1, 5, 7.
Kimusubi no tati
Jo awase 6 e 4.
Jo suburi 13Kaeshi-waza
1 Shomen-uti dai-itikyo omote / dai itikyo ura
2 Shomen-uti dai-itikyo omote / kotegaeshi
3 katasode-tori dai nikyo ura / dai sankyo omoteFutari-gake jiyu-waza
4º Dan
Todos os wazas do 3 dan
Kumi-tati 1, 2, 3, 4, 5. c/ as variações
Kumi-jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kumi-jo 31
Jo-tori jiyu-waza
San-nin-gake jiyu-waza.
Tachi – Dori
1. Ai-hanmi ushiro kokyu-nague
2. Gyaku-hanmi kotegaeshi
3. Gyaku-hanmi irimi-nague
4. Gyaku-hanmi ude-hishigui
5. Gyaku-hanmi hiji-ate mae kokyu-nague
6. Gyaku-hanmi shiraha-dori
7. Ai-hammi ago-ate ushiro kokyu-nague
8. Gyaku-hanmi mae kokyu-nague
9. Ai-hanmi dai-sankyo
10. Ai-hanmi dai-yonkyo
Jo – Tori
1. Ai-hanmi tsuki kokyu-nague
2. Ai-hanmi shiho-nague omote
3. Gyaku-hanmi hiji-ate mae kokyu-nague
4. Ai-hanmi tenkan-mawashi kokyu-nague
5. Ai-hanmi ushiro kokyu-nague
6. Ai-hanmi ude-hishigui
7. Ai-hanmi ago-ate ushiro kokyu-nague
8. Ai-hanmi mawashi kokyu-nague
9. Gyaku-hanmi ushiro kokyu-nague
10. Gyaku-hanmi tenkan mawashi kokyu-nague
11. Gyaku-hanmi jo-osae
Jo Suburi
1. Choku tsuki
2. Kaeshi tsuki
3. Ushiro tsuki Tsuki
4. Tsuki gedan gaeshi
5. Tsuki jodan gaeshi uchi
6. Shomen uchikomi
7. Renzoku uchikomi
8. Menuchi gedan gaeshi Uchikomi
9. Menuchi ushiro tsuki
10. Gyaku yokomen uchi ushiro tsuki
11. Katate gedan gaeshi
12. Toma katate uchi Katate
13. Katate hachi no ji gaeshi
14. Hasso gaeshi uchi
15. Hasso gaeshi tsuki
16. Hasso gaeshi ushiro tsuki Hasso gaeshi
17. Hasso gaeshi ushiro uchi
18. Hasso gaeshi ushiro harai
19. Hidari nagare gaeshi uchi Nagare
20. Migui nagare gaeshi tsuki